polityka prywatności.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Good Printing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w Good Printing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Polityka bezpieczeństwa dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www. goodprinting.eu, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron administrowanych przez Good Printing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie pod numerem KRS: 0000794636, zwaną dalej: Good Printing sp. z .o.o., lub „GP”
Polityka prywatności zawiera obowiązujące w serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez GP towary i usługi.
Nadrzędnym celem GP jest zapewnienie użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679/z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz. UE L 119 s. 1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, Nr 171, poz. 1800 z późn . zm).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. GP nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. GP zaleca, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywaniem plików cookies, jeżeli zostały nie udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z: Andrzej Ropa, tel. +48 693 833 877, a.ropa@185.242.133.11

Definicje:
Administrator Danych – Good Printing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Dane osobowe – wszelkie informacje, w tym o stanie zdrowia, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu Przetwarzania danych;
Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych osobowych w Good Printing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Zbiór danych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w Systemach Informatycznych;
Identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do Przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych osobowych w takim systemie;
Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Systemie Informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie;
Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika).

I. Postanowienia ogólne;
1. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w Good Printing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjne zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej na stronie: www. goodprinting.eu oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
3. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:
1. odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne;
2. kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych;
3. monitorowanie zastosowanych środków ochrony;
4. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
5. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

II. Zasady zbierania danych osobowych i informacji;
1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z serwisu przez Użytkowników oraz systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądanie treści.
2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych
3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może się wiązać podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W przypadku niepodania przez Użytkownika jego danych osobowych może to mu ograniczyć korzystanie z niektórych funkcjonalności.
4. W ramach Serwisu zamieszczane są: formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez GP towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

III. Dane osobowe przetwarzane u Administratora Danych;
1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.
2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i następnych RODO. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
3. Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania.

IV. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania;
1. Użytkownik serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e – mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych których podanie zależy od uznania Użytkownika.
2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz realizacji zobowiązań GP wobec Użytkownika.
3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielania odpowiedzi na pytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.
4. W przypadku, gdy Użytkownik złożył zamówienie na usługę świadczoną droga elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w innych sposób wraził zgodę na ich otrzymywanie uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e- mail) jest dodawany do listy e – mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania użytkownikowi Newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczenia newsletterów określa Regulamin świadczenia usług Newslettera.
5. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez GP zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień.
6. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnej z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
7. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzenia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkownika w ramach serwisu oraz w celach statystycznych.
8. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienie danych w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.
9. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w sklepie oraz z przypadku udzielenia stosownej zgody do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowe realizacji umowy kupna – sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tej umowy.
10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Serwisie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów, przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
11. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie przez 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
12. Dane osobowe GP przekazywać będzie do firm ją obsługujących w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizujących dla niej działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. GP nie będzie przekazywać danych osobowych Klientów do firm trzecich.

V. Uprawnienia użytkowników;
1. Użytkownik ma prawo żądać od GP dostępu swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
2. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. W oparciu o dane osobowe Użytkowników, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e – mail), na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszony w stopce każdego newslettera i wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e – mail), a następnie wybierając przycisk „wypisz się”.

VI. Pliki cookies;
1. W serwisie GP wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo – numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym Urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z serwisem urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Good Printing sp. z o.o.
3. Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internatowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
2. utrzymania sesji Użytownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.
3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych w szczególności w sieci gogle;
4. W ramach serwisu są dwa (2) rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonywać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcia plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenie stosowanie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze sklepem reklamodawców lub partnerów.
8. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowane, w szczególności sieć google do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki klient korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
9. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgoda użytkownika.
10. Zgoda może zostać wyrażona przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego, w urządzenie telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
11. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres ważniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
12. Użytkownik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie, co może powodować niepoprawne działanie serwisu
13. W zakresie informacji o preferencjach klienta gromadzonych przez sieć reklamować google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia.

VII. Logi serwera;
1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi podlegać mogą:
1. czas nadejścia zapytania lub zlecenia;
2. czas wysłania odpowiedzi;
3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron serwisu nastąpiło przez odnośnik;
6. informacje o przeglądarce Użytkownika;
7. informacje o adresie IP;
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony – w rozumieniu prawa są anonimizowane.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.
1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Good Printing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Wszystkie dane osobowe w Good Printing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
1. w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych;
2. dane przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty;
3. dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
4. dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych;
5. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
6. czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane;
7. wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO;
8. dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony
3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:
1. naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;
2. udostępniani lub umożliwienie udostępnienia danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;
3. zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;
4. niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
5. przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;
6. spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;
7. naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.
4. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych.
5. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:
1. pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków;
2. każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania;
3. każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w Good Printing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
6. Pracownicy zobowiązani są do:
1. ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;
2. przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;
3. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
4. zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu;

IX. Obszar przetwarzania danych osobowych;
1. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe na terenie Good Printing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje pomieszczenia zlokalizowane w Krakowie, ul. Ujastek 5B.
2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

X. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzania danych.
1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalnością i ciągłości Przetwarzanych danych.
2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych. Środki obejmują:
1. ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej;
2. zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich;
3. wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów;
4. obowiązek korzystania przez pracowników/współpracowników z dokumentów zawierających dane osobowe w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nie posiadających stosownych upoważnień ;
5. wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe;
6. ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu firewall;
7. wykonywanie kopii awaryjnych danych.
8. ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym oprogramowaniem;
9. zabezpieczenie dostępu do urządzeń w Good Printing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy pomocy haseł dostępu;
10. wykorzystywanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

XI. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 3 do niniejszej polityki.
3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

XII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.
3. Zabronione jest otwieranie wiadomości e-mail pochodzących od nieznanego nadawcy bądź z podejrzanym tytułem. W szczególności zabronione jest otwieranie linków bądź pobieranie plików zapisanych w komunikacji zewnętrznej od nieznanego nadawcy.

XIII. Przekazywanie danych do podmiotu trzeciego;
1. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do podmiotu trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

XIV. Postanowienia końcowe;
1. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu karnego.